Scientificcoin

CLOSED
3.4

ScientificCoin is a blockchain-based crowdfunding platform. Its main purpose is to provide financial support for scientific projects. ScientificCoin provides an opportunity for any scientific project to raise funds.

Platform Ethereum
Pre-sale July 20, 2018 - February 28, 2019
Sale July 20, 2018 - February 28, 2019
Country United States of America
DVEDENIDOV  MAXIM

DVEDENIDOV MAXIM

CEO

MADSEN LARS

MADSEN LARS

CSO

MILLER  KATHERINE

MILLER KATHERINE

CIO

BELEKHOV VITALY

BELEKHOV VITALY

CTO

MAURO BIASOLO

MAURO BIASOLO

CAO

KOZHEVNIKOV VLADIMIR

KOZHEVNIKOV VLADIMIR

CFO

REUTER DIRK

REUTER DIRK

BIOCHEMISTRY

MADSEN NATASHA

MADSEN NATASHA

COO North America

KOMAROV YURY

KOMAROV YURY

ECONOMICS

ERDMANN KSENIA

ERDMANN KSENIA

CMO

NETESOV  SERGEY

NETESOV SERGEY

VIROLOGY

MADONOV PAVEL

MADONOV PAVEL

MEDICINE

AGAFONOV  ALEXANDER

AGAFONOV ALEXANDER

BIOLOGY

YURY  ZAGORULKO

YURY ZAGORULKO

ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEVELOPER

SHISHLENIN  MAXIM

SHISHLENIN MAXIM

MATHS

ATUTOV SERGEY

ATUTOV SERGEY

PHYSICS

NAGORNYKH  DMITRY

NAGORNYKH DMITRY

SOFTWARE SECURITY

GUBANOV  ALEXANDER

GUBANOV ALEXANDER

CHEMISTRY